Toshibas hållbarhetsrapport 2021

Vi ska minska koldioxidutsläppen med 70 procent

2021 års hållbarhetsrapport från Toshiba innehåller bland annat en ny hållbarhetspolicy, en uppdatering av Toshibas miljövision 2050 för att bättre möta de klimatutmaningar vi står inför samt en redovisning av Toshibas ESG*-insatser innehållande handlingsplaner och uppföljning av tidigare aktiviteter.

Jorden

Om vi ska lyckas uppnå klimatmålen enligt Parisavtalet måste vi som företag göra vårt bästa för att bidra till att hålla den globala uppvärmningen till max 2°C (helst 1,5°C). Med en snabbväxande global befolkningsökning och ekonomisk tillväxt intensifieras frågorna om resursbrist och avfallsgenerering. Många länder, framför allt i Europa, börjar anamma en cirkulär ekonomi, där produkter och råvaror som tidigare skulle ha kasserats betraktas som nya resurser och återanvänds utan att skapa avfall. Företag uppmanas etablera affärsmodeller med mål att uppnå både resursåtervinning och ekonomisk tillväxt.

Framtidsvision 2050

Redan 2007 tog Toshiba fram en långsiktig miljövision för 2050. Efter en genomgång och med hänsyn tagen till förändrade sociala förhållanden har vi reviderat visionen och därefter formulerat ”Environmental Future Vision 2050”. Genom denna stöttar vi aktiviteter som syftar till att minska klimatförändringarna, främja cirkulär ekonomi samt ta hänsyn till våra ekosystem.

 

Vi ska minska våra utsläpp med 70 procent

Toshiba strävar efter att minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent fram till 2030 jämfört med 2019 års nivå och att bli helt koldioxidneutrala 2050. Specifika åtgärder kommer bland annat att omfatta investeringar i energibesparande utrustning, ökad användning av förnybara energikällor samt fortsatt fokus på att skapa produkter och tjänster som bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser.

 

Med vårt löfte ”Committed to people, committed to the future” som utgångspunkt, kommer Toshiba fortsätta att bidra till att främja utveckling av FN:s SDG-mål genom tekniska framsteg och en ständig strävan efter att stärka våra ESG-aktiviteter.

 

Här kan du ta del av hela hållbarhetsrapporten.

 

* Environmental, Social och Governance

Hur kan vi på Toshiba hjälpa till?

Vi är här för att lyssna på era behov och hjälpa till att lösa era utmaningar – stora som små. tveka inte att kontakta oss.